Ochrona danych

Jako odwiedzający naszą stronę internetową, chcielibyśmy poinformować Cię o tym, jak postępujemy z Twoimi danymi osobowymi:

bardzo krótko

- dzienniki SERWERA zawierające adresy IP odwiedzających są gromadzone i przechowywane przez 14 dni.

- korzystamy z narzędzia plausible Analytics (hostowanego samodzielnie) do anonimowego zliczania odwiedzin użytkownika

- nie są tworzone pliki cookie

Informacje ogólne

Dane osobowe są przetwarzane przez nas wyłącznie zgodnie z przepisami niemieckiego prawa o ochronie danych oraz prawa o ochronie danych Unii Europejskiej (UE). Poniższe przepisy informują o rodzaju, zakresie i celu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie naszych witryn internetowych. Jeśli za pośrednictwem linków znajdujących się na naszych stronach nastąpi przekierowanie do innych witryn, prosimy o pozyskaniu tam informacji o sposobie postępowania z Twoimi danymi.

Ogólne pliki dziennika

Gdy użytkownik odwiedza tę witryn, serwer internetowy automatycznie zapisuje pliki dziennika, których nie można przypisać do konkretnej osoby, chyba że zostanie ustanowione powiązanie między adresem IP a osobą na mocy nakazu sądu karnego. Dane te obejmują na przykład: typ i wersję przeglądarki, używany system operacyjny, adres URL odsyłacza (poprzednio odwiedzana strona), adres IP komputera wysyłającego żądanie, datę i godzinę dostępu do żądania serwera oraz żądania pliku klienta (nazwa pliku i adres URL). Dane te są gromadzone przede wszystkim w celu rozwiązywania problemów i zapobiegania atakom na tę witrynę, ale mogą być również wykorzystywane do tworzenia analizy statystycznej odwiedzin tej witryny. Nie będą one przekazywane stronom trzecim w celach komercyjnych lub niekomercyjnych.

E-maile

W przypadku komunikacji elektronicznej adres e-mail użytkownika może być przechowywany wraz z imieniem i nazwiskiem na liście kontaktów na odpowiednim urządzeniu końcowym. Zwracamy uwagę, że użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się przechowywaniu lub wykorzystywaniu jego adresu e-mail. Sprzeciw można skierować do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych. W ramach ustawowych okresów przechowywania, wiadomości e-mail od użytkownika z jego adresem nadawcy będą przechowywane niezależnie od tego.

Informacje o zewnętrznych czcionkach internetowych

Na tej stronie używane są czcionki Google Fonts. Google Fonts jest usługą firmy Google Inc. ("Google"). Czcionki internetowe są integrowane przez połączenie z serwerem, zwykle serwerem Google w USA. Informuje to serwer, które z naszych stron internetowych odwiedził użytkownik. Przechowywany jest również adres IP przeglądarki urządzenia końcowego osoby odwiedzającej tę witrynę.

Prawa osób, których dane dotyczą

Jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane, jesteś osobą, której dane dotyczą w rozumieniu RODO i przysługują Ci następujące prawa wobec administratora:

1. Prawo do informacji

Użytkownik może zażądać od administratora potwierdzenia, czy jego dane osobowe są przez nas przetwarzane. Jeśli takie przetwarzanie miało miejsce, użytkownik może zażądać od administratora następujących informacji:

cele przetwarzania danych osobowych;

kategorie przetwarzanych danych osobowych;

odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe dotyczące użytkownika zostały lub zostaną ujawnione;

planowany okres przechowywania danych osobowych dotyczących użytkownika lub, jeśli konkretne informacje na ten temat nie są możliwe, kryteria określania okresu przechowywania;

obowiązywanie prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych dotyczących użytkownika, prawa do ograniczenia przetwarzania przez administratora lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

obowiązywanie prawa do odwołania się do organu nadzorczego;

wszelkie dostępne informacje o pochodzeniu danych, jeżeli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą;

obowiązywanie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz, przynajmniej w tych przypadkach, istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Użytkownik ma prawo zażądać informacji, czy jego dane osobowe są przekazywane do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W tym kontekście użytkownik może zażądać informacji o odpowiednich zabezpieczeniach zgodnie z art. 46 RODO w związku z przekazaniem danych.

2. Prawo do sprostowania danych

Użytkownik ma prawo do sprostowania i/lub uzupełnienia danych wobec administratora, jeśli przetwarzane dane osobowe dotyczące użytkownika są nieprawidłowe lub niekompletne. Osoba odpowiedzialna ma obowiązek natychmiast dokonać korekty.

3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Pod następującymi warunkami użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych:

w przypadku zakwestionowania prawidłowości danych osobowych dotyczących użytkownika przez okres umożliwiający administratorowi zweryfikowanie prawidłowości danych osobowych;

przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one wymagane przez użytkownika do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, lub

jeśli użytkownik sprzeciwił się przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie jest jeszcze pewne, czy uzasadnione podstawy administratora są nadrzędne wobec podstaw użytkownika.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych dotyczących użytkownika zostało ograniczone, dane te — poza ich przechowywaniem — mogą być przetwarzane wyłącznie za zgodą użytkownika lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej albo prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii albo państwa członkowskiego.

Jeśli ograniczenie przetwarzania zostało ograniczone zgodnie z powyższymi warunkami, użytkownik zostanie poinformowany przez administratora przed zniesieniem ograniczenia.

4. Prawo do usunięcia danych

Obowiązek usunięcia danych

Użytkownik ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

Dane osobowe dotyczące użytkownika nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zgromadzone lub w inny sposób przetwarzane.

Użytkownik odwołuje swoją zgodę, na której opierało się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.

Użytkownik sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie istnieją nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub użytkownik sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO.

Dane osobowe dotyczące użytkownika były przetwarzane niezgodnie z prawem.

Usunięcie danych osobowych dotyczących użytkownika jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.

Dane osobowe dotyczące użytkownika zostały zebrane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego oferowanymi zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.

Informacje przekazywane osobom trzecim

Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe dotyczące użytkownika i jest zobowiązany do ich usunięcia na mocy art. 17 ust. 1 RODO, administrator, uwzględniając dostępną technologię i koszt realizacji, podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że użytkownik, jako osoba, której dane dotyczą, zażądał, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.

Wyjątki

Prawo do usunięcia danych nie istnieje, jeśli przetwarzanie jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

w celu wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h oraz i oraz art. 9 ust. 3 RODO;

do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w lit. a), uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania, lub

w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

5. Prawo do informacji

Jeśli użytkownik skorzystał wobec administratora z prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, administrator jest zobowiązany powiadomić wszystkich odbiorców, którym ujawniono dane osobowe dotyczące użytkownika, o sprostowaniu lub usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Użytkownik ma prawo być informowany o tych odbiorcach przez administratora.

6. Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo otrzymać dotyczące go dane osobowe, które dostarczył administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik ma również prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu przekazano dane osobowe, pod warunkiem, że

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Korzystając z tego prawa, użytkownik ma również prawo do tego, aby jego dane osobowe zostały przesłane bezpośrednio od jednego administratora do drugiego, o ile jest to technicznie wykonalne. Nie może to naruszać wolności i praw innych osób. Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

7. Prawo do sprzeciwu

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw — z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją — wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO; dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów.

Administrator nie będzie dłużej przetwarzać danych osobowych dotyczących użytkownika, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności użytkownika, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeśli dane osobowe użytkownika są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania w zakresie, w jakim jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jeśli użytkownik sprzeciwi się przetwarzaniu danych do celów marketingu bezpośredniego, jego dane osobowe nie będą już przetwarzane do tych celów.

Niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE użytkownik ma możliwość skorzystania z prawa do sprzeciwu w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.

8. Prawo do odwołania oświadczenia o wyrażeniu zgody na mocy przepisów o ochronie danych

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie odwołać oświadczenie o wyrażeniu zgody zgodnie z przepisami o ochronie danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Użytkownik ma prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa. Nie ma to zastosowania, jeśli decyzja

jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między użytkownikiem a administratorem,

jest dozwolona na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które określa również odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz uzasadnionych interesów użytkownika, lub

następuje za wyraźną zgodą użytkownika.

Decyzje te nie mogą jednak opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO, chyba że zastosowanie ma art. 9 ust. 2 lit. a lub g i podjęto odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz uzasadnionych interesów użytkownika.

W przypadkach, o których mowa w (1) i (3), administrator danych wdraża odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz uzasadnionych interesów użytkownika, w tym co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji.

10. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych, użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia, jeśli uważa, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza RODO.

Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o statusie i wyniku skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej zgodnie z art. 78 RODO.

Odpowiedzialność za przetwarzanie danych:

Tutmonde e.V.

c/o KVHS VR

Martina Becka

Tribseer Damm 76

18437 Stralsund

E-mail: info@tutmonde.eu

Lista czynności dotyczących przetwarzania

Lista czynności dotyczących przetwarzania zgodnie z art. 30 RODO jest dostępna.

Aktualizacja tych przepisów

ściągnij PDF